Blog Timeline Sidebar Right

Check out our Latest News!

ژانویه 2019

قیمت انکودر افزایشی

قیمت انکودر افزایشی

قیمت انکودر افزایشی قیمت انکودر افزایشی وسیله ای جهت  محاسبه  مقدار جابجایی ، سرعت ، جهت و  شتاب موتور  می باشد و از آن در سیستم هایی استفاده می شود که نیازمند کنترل دقیق موقعیت، سرعت و شتاب هستند. انکودر بر اساس ساخت و نوع خروجی در دو نوع کلی افزایشی یا مطلق قرار می گیرد . تفاوت  اصولی این  دو نوع...

قیمت انکودر افزایشی

انکودر افزایشی

انکودر افزایشی انکودر افزایشی وسیله ای جهت  محاسبه  مقدار جابجایی ، سرعت ، جهت و  شتاب موتور  می باشد و از آن در سیستم هایی استفاده می شود که نیازمند کنترل دقیق موقعیت، سرعت و شتاب هستند. انکودر بر اساس ساخت و نوع خروجی در دو نوع کلی افزایشی یا مطلق قرار می گیرد . تفاوت  اصولی این  دو نوع  انکودر...

فروش سطح سنج خازنی

فروش سطح سنج خازنی

فروش سطح سنج خازنی فروش سطح سنج خازنی: سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني است . عملکرد اين لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر ميآيد بر اساس خاصيت خازني که معمولا بين...

فروش سطح سنج خازنی

قیمت سطح سنج خازنی

قیمت سطح سنج خازنی قیمت سطح سنج خازنی: سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني است . عملکرد اين لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر ميآيد بر اساس خاصيت خازني که معمولا بين...

سطح سنج خازنی

سطح سنج خازنی

سطح سنج خازنی سطح سنج خازنی : سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني است . عملکرد اين لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر ميآيد بر اساس خاصيت خازني که معمولا بين سطح...

لوله سنج خازنی

لوله سنج خازنی

لوله سنج خازنی لوله سنج خازنی : سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني است . عملکرد اين لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر ميآيد بر اساس خاصيت خازني که معمولا بين سطح...

سنسور ارتفاع سنج جامدات

سنسور ارتفاع سنج جامدات

سنسور ارتفاع سنج جامدات سنسور ارتفاع سنج جامدات: سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني است . عملکرد اين لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر ميآيد بر اساس خاصيت خازني که معمولا بين...

کاربرد سنسور التراسونیک

کاربرد سنسور التراسونیک

کاربرد سنسور التراسونیک کاربرد سنسور التراسونیک :شايد با كلمه التراسونيك يا Ultrasonic بر خورد كرده باشيد.التراسونيك به معناي مافوق صوت است.فركانسهاي اين محدوده را ميتوان بين 40 كيلو هرتز تا چندين مگا هرتز در نظر گرفت.امواجي بااين فركانسها كه كاربردهايي چون سنجش ميزان فاصله،سنجش ميزان عمق يك مخزن،تعيين فشار خون يك بيمار،همگن كردن مواد مذاب،استفاده در دريلها جهت ايجاد ضربه...